pijlIN DE KIJKER

  • Westende
    0

Controle instantie:
BIV - Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars
Luxemburgstraat 5 te 1000 Brussel

Als erkend vastgoedmakelaar-bemiddelaar onderworpen aan de BIV-plichtenleer


Meeneembaarheid van registratierechten

In bepaalde gevallen kunnen de voor de "oude" woning betaalde registratierechten tot maximum € 12.500 in mindering gebracht worden van de registratierechten verschuldigd bij de aankoop van een "nieuwe" woning.

Ook wanneer het wederverkochte of verdeelde onroerend goed bij de aankoop een bouwgrond was, kan van de meeneembaarheid worden genoten. Op het moment van de wederverkoop of verdeling zal op deze bouwgrond weliswaar een woning moeten zijn opgericht die u tot hoofdverblijfplaats diende.

De meeneembaarheid ("recuperatie") kan op twee manieren plaatsvinden:

indien de "oude" woning (V1) wordt verkocht of verdeeld vooraleer de aankoop van een "nieuwe" woning (A2) plaatsvindt, kan de "recuperatie" onmiddellijk plaatshebben bij de registratie van de aankoop van de "nieuwe" woning (verrekening: A1 - V1- A2);

indien de "oude" woning (V1) n de aankoop van een "nieuwe" woning (A2) wordt verkocht of verdeeld, dan gebeurt de "recuperatie" door middel van een teruggave die plaatsvindt n de akte van verkoop of verdeling van de "oude" woning (V1) (teruggave: A1 - A2 - V1).

A1 = de aankoop van de "oude" woning-hoofdverblijfplaats.
V1 = de verkoop van de "oude" woning-hoofdverblijfplaats.
A2 = de aankoop van de "nieuwe" woning-hoofdverblijfplaats.< /SPAN >

Het maximum van € 12.500 aan meeneembare rechten geldt per aankoop en niet per persoon. Voor de bepaling van het bedrag aan meeneembare rechten wordt bovendien gekeken naar het wettelijke aandeel dat ieder had in de "oude" woning en verwerft in de "nieuwe" woning. De betaalde rechten die door voormelde beperkingen niet in mindering kunnen worden gebracht gaan niet verloren maar kunnen eventueel worden aangewend bij een volgende aankoop (de zogenaamde excedenten).
Raadpleeg uw notaris voor de berekening van de meeneembare rechten in uw geval.

Om van de meeneembaarheid te kunnen genieten moeten enkele voorwaarden worden voldaan. Het verschil met het abattement is evenwel dat deze voorwaarden in hoofde van elke koper worden beoordeeld. D.w.z. dat zij die aan de voorwaarden voldoen van de meeneembaarheid kunnen genieten, terwijl de anderen die niet aan de voorwaarden voldoen er niet van kunnen genieten.

Er moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • Zowel de "oude" als de "nieuwe" woning moeten gelegen zijn in het Vlaams Gewest
  • De koper die de toepassing van de meeneembaarheid vraagt moet een natuurlijke persoon zijn;

De "oude" woning moet onder bezwarende titel (d.i. mits een tegenprestatie) zijn verkregen en op deze verkrijging moet het verkooprecht zijn geheven;

  • De aankoop van de "nieuwe" woning en de verkoop van de "oude" woning moeten zuivere kopen zijn. Er moet dus een echte prijs zijn die betaald wordt in geld of anderszins (lijfrente);

De "oude" woning moet de hoofdverblijfplaats zijn ten tijde van de verkoop van deze woning in een geval van meeneembaarheid door verrekening (A1 - V1 - A2) of ten tijde van de aankoop van de "nieuwe" woning in een geval van meeneembaarheid door teruggave (A1 - A2- V1);

De verkoop van de "oude" woning moet plaatsvinden binnen de twee jaar vr (verrekening) of n (teruggave) aankoop van de nieuwe woning. D.w.z. dat in een geval van verrekening de aankoop van de "nieuwe" woning vaste datum moet hebben binnen de twee jaar n de notariële akte van wederverkoop van de "oude" woning en in een geval van teruggave de verkoop van de "oude" woning vaste datum moet hebben binnen de twee jaar n het verlijden van de notariële akte van aankoop van de "nieuwe" woning;

  • De aankoop van de "nieuwe" woning moet een zuivere koop zijn. Er moet dus een echte prijs zijn die betaald wordt in geld of anderszins (lijfrente);
  • De vervreemding van de "oude" woning moet plaatsvinden bij akte van "zuivere" verkoop of verdeling;

In het geval van de meeneembaarheid onder de vorm van verrekening (A1 ? V1 ? A2) moet de betrokkene op enig ogenblik in de periode van achttien maanden vr de verkoop of vr de verdeling het verkochte of verdeelde goed als zijn hoofdverblijfplaats hebben gebruikt.
In het geval van de meeneembaarheid onder de vorm van teruggave (A1 ? A2- V1) moet de betrokkene op enig ogenblik in de periode van achttien maanden vr de aankoop van de woning die tot zijn nieuwe hoofdverblijfplaats zal dienen, zijn hoofdverblijfplaats gehad hebben in de wederverkochte of verdeelde woning.
In een geval van verrekening moet de aankoop van de "nieuwe" woning vaste datum hebben binnen de twee jaar te rekenen van de datum van de registratie van het document dat aanleiding heeft gegeven tot de heffing van het evenredig recht op hetzij de zuivere wederverkoop van de "oude" woning (verkooprecht), hetzij de verdeling van die woning waarbij de natuurlijke persoon al zijn rechten erin heeft afgestaan (verdelingsrecht).
In een geval van teruggave moet de verkoop of verdeling van de "oude" woning vaste datum hebben uiterlijk twee jaar n het verlijden van de notariële akte van aankoop van de "nieuwe" woning.

De "nieuwe" woning moet tot hoofdverblijfplaats van de koper(s) dienen. Deze hoofdverblijfplaats moet op de plaats van de "nieuwe" woning worden gevestigd binnen een termijn van 2 jaar n de datum van de registratie van het document dat aanleiding geeft tot de heffing van het verkooprecht op de aankoop van de "nieuwe" woning of n de uiterste datum voor tijdige aanbieding ter registratie van dit document. Voor de correcte berekening van de termijnen (begin- en einddatum) zal de notaris u bijstaan of kunt u terecht bij de registratiekantoren van de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen.

Om van de meeneembaarheid te kunnen genieten, moet ook aan enkele vormvoorwaarden worden voldaan. De notaris zal u helpen om de vereiste vermeldingen in de notariële akte op te nemen.

Heeft men de meeneembaarheid niet gevraagd naar aanleiding van de registratie van de aankoop van de "nieuwe" woning (verrekening) of de verkoop of verdeling van de "oude" woning (teruggave) dan kan men een verzoekschrift indienen binnen de zes maanden te rekenen vanaf de datum van de registratie van de aankoop van de "nieuwe" woning (verrekening) of te rekenen vanaf de datum van registratie van de verkoop of verdeling van de "oude" woning (terruggave) om de meeneembaarheid alsnog te verkrijgen.

De meeneembaarheid kan gecombineerd worden met de teruggave van registratierechten wegens wederverkoop van de "oude" woning binnen de twee jaar n de aankoop van de "oude" woning (art. 212 W. Reg). Deze combinatie kan niet leiden tot een teruggave die meer bedraagt dan de op de aankoop van de wederverkochte woning betaalde rechten.

Bijrechten of aanvullende rechten zijn niet meeneembaar. Enkel de oorspronkelijk geheven rechten kunnen worden meegenomen.
De betaling van aanvullende rechten (en een eventuele boete) wordt door de ontvanger gevorderd als na de registratie van de akte blijkt dat bepaalde vermeldingen in die akte onjuist of onvolledig zijn. De meest voorkomende gevallen zijn tekortschatting, het niet voldoen aan de voorwaarden voor het tarief voor bescheiden woningen of het niet (meer) voldoen aan de voorwaarden voor het Vlaamse abattement.

AARZEL NIET OM MET EXCELLENCE IMMO CONTACT OP TE NEMEN VOOR VERDERE INLICHTINGEN.

 

 

 


Artikel in de categorie Fiskale info

Terug naar het overzicht

logo Excellence-Immo bvba

kantoor Excellence-Immo bvba

Markt 48 bus A
2590 Berlaar
België


TEL 0473 65 20 93
FAX 015 24 63 01


Mail Excellence-Immo

RPR Mechelen 0895.322.272
BTW 0895.322.272
BA en borgstelling via AXA (polisnr. 730.390.160)
Vastgoedmakelaar -bemiddelaar
BIV nr. 504.958

Nuttige links